ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์สื่อการศึกษา ได้แก่ การบริหารงาน การบริหารบุคลากร อาคารสถานที่ตั้งศูนย์สื่อการศึกษา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การให้บริการ การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการผลิตและการใช้สื่อที่เหมาะสม

Basic knowledge of educational media center on administration, personnel administration, building location, budget, materials, services, advice, and suggestion for media production and application

ศึกษาประวัติความเป็นมา ประเภทของภาพประกอบ หลักการออกแบบ และการจัดวางภาพประกอบ ตัวอักษร สำหรับการออกแบบสื่อประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิตภาพประกอบสื่อการศึกษา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

Study the history, types of illustrations, principle for design and composition of illustrations, characters in the media design, and the use of computer program for educational media design and production in practical.

ศึกษาความหมาย ประเภทของเกมและสถานการณ์จำลองเพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ผลิตและพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินเกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการศึกษาในรายวิชาต่างๆ โดยเน้นการฝึกปฎิบัติ

Study the meaning, types of game and simulation for education, analyze, design, produce and develop, implement, and evaluate the games and simulations in education in practical.


ศึกษาหลักการวางแผนในการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การเลือก การเตรียม การใช้และ
การประเมินผลสื่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวางแผนตามแบบจำลอง
ASSURE

A study of the systematic planning in utilization of learning media : selection, preparation, usage and evaluation. Practice planning media under the ASSURE MODEL is required.